Regulamin

I. Definicje
 1. współpracujące biuro nieruchomości
  biura nieruchomości zamieszczające oferty na stronach portalu. Współpraca możliwa jest przy spełnieniu poniższych warunków:
  • biuro współpracujące musi działać na terenie Polski
  • biuro zostanie zarejestrowane w serwisie (jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt na adres biuro@Katalogbiur.pl.pl)
 2. użytkownik
  osoba, która korzysta z portalu. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie lub korzystać z serwisu anonimowo
 3. konto użytkownika 
  konto, które powstaje w wyniku zarejestrowaniu się w portalu.
II. Zasady ogólne
 1. Niniejszy regulamin dotyczy zamieszczania ogłoszeń na stronach KataloguBiur oraz usług tego portalu.
 2. Właściciel portalu Katalogbiur.pl firma nTeam nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w szczególności za prawdziwość i rzetelność opisów ogłoszeń, jednak nTeam dokłada wszelkich starań, by oferty zamieszczane na stronach portalu Katalogbiur.pl były aktualne i rzetelne.
 3. nTeam nie ponosi również odpowiedzialności za zachowanie agencji nieruchomości zamieszczających ogłoszenia w serwisie Katalogbiur.pl, jak i za transakcje dotyczące przedmiotów ogłoszeń.
 4. Katalogbiur.pl nie bierze udziału w sporach między ogłoszeniodawcą i inwestorem. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ofert, jak i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami zainteresowani. nTeam nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 5. Wyróżnienie oferty trwa 7 dni, jeżeli biuro nieruchomości, z którego pochodzi dana oferta nie przedłuży okresu wyróżnienia, po tym czasie oferta zmienia status na zwykły,
 6. W okresie trwania promocji Katalogbiur.pl może przedłużyć maksymalny czas prezentacji oferty wyróżnionej.
 7. Zabrania się kopiowania treści ofert i zdjęć znajdujących się na stronach portalu Katalogbiur.pl. W przypadku stwierdzenia takiego postępowania firma nTeam podejmie odpowiednie postępowanie prawne.
 8. Użytkownik serwisu nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu, jednak nTeam dokłada wszelkich starań, by portal działał sprawnie i bez komplikacji utrudniających, bądź uniemożliwiających korzystanie z serwisu. W przypadku dłuższej przerwy w działaniu portalu (powyżej 24 godzin) biura nieruchomości współpracujące z Katalogbiur.pl zostaną powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną. Wiadomość zostanie wysłana na adres podany przez biuro nieruchomości przy rejestracji na stronach portalu Katalogbiur.pl.
III. Zasady zamieszczania ogłoszeń
 1. Biuro Nieruchomości nie może usunąć swoich danych z serwisu Katalogbiur.pl w trakcie korzystania z usług serwisu.
 2. Ogłoszenia wysłane na portal Katalogbiur.pl pojawią się w serwisie na koniec dnia po uruchomieniu procedury importu ofert.
 3. Treść oferty powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 4. nTeam zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia umieszczonego w tej samej formie wielokrotnie lub jeżeli jego treść bądź dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem portalu Katalogbiur.pl.
 5. nTeam zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia reklamującego serwis konkurencyjny.
 6. nTeam zastrzega sobie prawo do nie poinformowania biura nieruchomości o usunięciu ogłoszenia.
IV. Koszty i zasady płatności
 1. Większość usługi świadczonych przez portal Katalogbiur.pl jest nieodpłatna. Szczegóły i zasady dotyczące sposobu uiszczania opłat za usługi płatne zostaną udostępnione osobom zainteresowanym (jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt na adres kontakt@katalogbiur.pl).
V. Prywatność 
 1. Polityka Ochrony Prywatności Katalogbiur.pl zawarta jest dokumencie Polityka Prywatności. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża jednocześnie zgodę na sposób dysponowania danymi przekazanymi Katalogbiur.pl, który zobowiązuje się nie używać danych w żadnym innym celu jak te opisane w niniejszym regulaminie i Polityce Prywatności. Ujawnienie danych może nastąpić wyłącznie z przyczyn nakazanych przez prawo.
VI. Reklamacje
 1. W sprawie reklamacji prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 09:00 do 16:00 pod drogą elektroniczną na adres: kontakt@katalogbiur.pl
VII. Spory sądowe
 1. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem usług przez portal Katalogbiur.pl w oparciu o niniejszy Regulamin będą rozstrzygane w Sądach powszechnych, odpowiednich dla siedziby Katalogbiur.pl.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Całość praw autorskich, wszelkie znaki towarowe i konta użytkowników oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące usług portalu Katalogbiur.pl należą do Katalogbiur.pl. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej do celów innych niż te ściśle związane z użytkowaniem portalu w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 2. Niedopuszczalne są działania ze strony Użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. Wszelkie próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów, jak i korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub prawem obowiązującym na terenie Polski, a także inne próby destabilizacji serwisu skutkują podjęciem odpowiednich kroków prawnych przez firmę nTeam, związanych z rekompensatą szkody i poniesionych strat.
 3. nTeam nie wyraża zgody na ujawnianie osobom trzecim i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie użytkownikom portalu Katalogbiur.pl bez uprzedniej pisemnej zgody Katalogbiur.pl.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach portalu Katalogbiur.pl, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych firmy nTeam - właściciela portalu Katalogbiur.pl".
 5. nTeam zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników portalu Katalogbiur.pl. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze umieszczona na stronach internetowych portalu Katalogbiur.pl.